Tất cả
acc gmail , full sar, bya , khảm fu...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,125,000đ
acc gmail full sar , bya , khảm fu...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng KhaKotex
Thẻ: Không
1,000,000đ
acc gmail rank 6 , , thẻ vv full...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 6
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
1,125,000đ
Acc Lục Đạo sv lá
Lớp: Đao
Rank: Rank 10
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Vĩnh Viễn
12,500,000đ
Acc gm rank 8 , VKHN ,Nhất vĩ ,Bùa...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 8
Máy chủ: Làng lá
Thẻ: Không
800,000đ